Returnz

Returnz Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De volgende begrippen hebben in deze Returnz Voorwaarden de volgende betekenis:

a. “Afnemer”: de natuurlijke of persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met BEXTER aangaat c.q. is aangegaan; 

b. “Afnemersgegevens”: alle gegevens die Afnemer invoert of namens Afnemer worden ingevoerd in Returnz; 

c. “BEXTER”: BEXTER B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27253802 en gevestigd aan de Papsouwselaan 119T in Delft, Nederland; 

d. “Correctief Onderhoud”: het naar beste vermogen van BEXTER opsporen en herstellen van Fouten in Returnz

e. “Fout”: een tekortkoming in Returnz die in belangrijke mate aan het functioneren van Returnz zoals omschreven in de bijbehorende documentatie in de weg staat. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van Returnz die wel aanwezig was in een eerdere versie, is geen Fout; 

f. “Gebruiker”: Afnemer en/of een Medewerker van Klant die gebruik maakt van Returnz; 

g. “Inloggegevens”: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend zijn bedoeld voor de Gebruiker om toegang te krijgen tot Returnz; 

h. “Inlogprocedure”: de door BEXTER voorgeschreven procedure die Afnemer c.q. Gebruiker moet volgen om toegang te krijgen tot Returnz; 

i. “Medewerker”: een werknemer van Afnemer en/of BEXTER en/of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of BEXTER; 

j. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen BEXTER en Afnemer waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van Returnz en eventuele daarop betrekking hebbende diensten zijn vastgelegd, inclusief deze Voorwaarden; 

k. “Partij”: BEXTER en/of Afnemer; 

l. “Preventief Onderhoud”: het op eigen initiatief van BEXTER nemen van geëigende maatregelen (preventief en correctief) om er naar beste vermogen voor te zorgen dat Returnz voor de duur van de Overeenkomst zal functioneren; 

m. “Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van Returnz; 

n. “Returnz”: de software zoals beschreven in de Overeenkomst die BEXTER ‘op afstand’ aan Afnemer ter beschikbaar stelt en beschikbaar houdt via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Afnemer een fysieke drager met de betreffende software wordt gegeven; 

o. “Vernieuwend Onderhoud”: het op eigen initiatief van BEXTER beschikbaar stellen van nieuwe versies van Returnz; 

p. “Voorwaarden”: deze Returnz Voorwaarden; 

q. “Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland; 

r. “Website”: de website van BEXTER.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot Returnz en aanverwante diensten, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 BEXTER heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen via de Website of op een andere manier zoveel mogelijk 2 (twee) maanden voor de inwerkingtreding ervan bekend worden gemaakt. Afnemer mag de Overeenkomst beëindigen binnen 2 (twee) weken nadat de wijzigingen in de Voorwaarden door BEXTER zijn meegedeeld als de wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwarend zijn voor Afnemer. De Overeenkomst eindigt dan op het moment dat de wijzigingen in werking treden. Deze beëindiging heeft geen teruggave aan Afnemer van enige vergoeding tot gevolg. 

2.4 De Overeenkomst geeft volledig weer wat tussen Partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. 

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.3 en artikel 5.3 zijn wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst alleen geldig als deze schriftelijk door Partijen zijn bevestigd. 

2.5 Als een bepaling uit de Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst ongewijzigd van kracht blijven. BEXTER en Afnemer zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling af te spreken, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. 

2.6 Vertraging of verzuim met betrekking tot het tegenover de andere Partij geldend maken van enig recht dat een Partij op grond van de Overeenkomst heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een Partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen. 

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en andere uitingen van BEXTER met betrekking tot Returnz en aanverwante diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij door BEXTER anders is aangegeven. 

ARTIKEL 4 –OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan op de datum waarop BEXTER aan Afnemer een bevestiging van de order toezendt, voor de duur van 1 (één) maand, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen in de Overeenkomst. Na afloop van de initiële termijn wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van telkens 1 (één) maand, tenzij deze door BEXTER en/of Afnemer minimaal 1 (één) maand vóór het einde van de dan lopende termijn schriftelijk wordt opgezegd. 4.2 De looptijd van de Overeenkomst wijzigt niet door het toevoegen van bijbestellingen op Returnz onder dezelfde Overeenkomst. 

4.3 Opzegging van een deel van de Overeenkomst is mogelijk als het gaat om één of meerdere Gebruikers en/of administraties en Afnemer schriftelijk duidelijk aangeeft om welke Gebruikers en/of administraties het gaat. De opzegtermijn genoemd in artikel 4.1 is van toepassing. 

4.4 BEXTER en Afnemer hebben allebei het recht de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst als de andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, alsnog nalaat wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde gelden als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

4.5 BEXTER en Afnemer hebben allebei het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen als: 

 • de wederpartij surseance van betaling wordt verleend; 
 • ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd; 
 • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan in het kader van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen; 
 • de beslissende zeggenschap over de onderneming van Afnemer wijzigt. 

BEXTER is wegens dergelijke beëindigingen niet verplicht tot terugbetaling van al ontvangen gelden of tot betaling van schadevergoeding. 

Bij faillissement van Afnemer vervalt het recht tot gebruik van Returnz van rechtswege. 

4.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het gebruiksrecht en zal Afnemer het gebruik van Returnz direct staken en gestaakt houden. Ook heeft Afnemer dan geen toegang meer tot de gegevens in Returnz. 

4.7 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan BEXTER verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. BEXTER is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging zoals omschreven in artikelen 4.1, 4.3 en 4.5. 

4.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst kan Afnemer tot de laatste dag van de Overeenkomst Afnemersgegevens exporteren naar een Excel bestand. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van Returnz staken en geen toegang meer hebben tot Returnz en zijn gegevens. 

ARTIKEL 5 – VERGOEDING EN BETALING

5.1 Voor het gebruik en support van Returnz zoals in deze Voorwaarden beschreven, is Afnemer aan BEXTER een maandelijkse vergoeding verschuldigd zoals in de Overeenkomst aangegeven. De vergoeding moet betaald worden, ook als Afnemer om welke reden dan ook geen gebruik (meer) maakt van Returnz. 

Alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen staan los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor consultancydiensten (zie artikel 12), die apart in rekening zullen worden gebracht. 

Bijbestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van bevestiging en verwerking van de bijbestelling door BEXTER. 

5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van over¬heidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders is afgesproken, zijn alle prijzen in euro’s en zal Afnemer alle betalingen in euro’s voldoen. 

5.3 BEXTER heeft het recht om de vergoeding jaarlijks aan te passen conform het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks alle huishoudens 2015=100). De nieuwe vergoeding gaat gelden 3 (drie) maanden na aankondiging van de prijsaanpassing. Afnemer verklaart zich akkoord met dergelijke prijswijzigingen. Prijswijzigingen boven genoemde indexatie gelden alleen wanneer deze tussen BEXTER en Client schriftelijk zijn overeengekomen. 

5.4 Betaling van de vergoeding gebeurt door middel van automatische incasso, waarvoor Afnemer een machtiging zal verlenen, tenzij BEXTER en Afnemer in de Overeenkomst een andere betalingsmethode afspreken. 

Indien automatische incasso niet mogelijk is, dient de in rekening gebrachte vergoeding uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

5.5 Afnemer heeft het recht betaling van een betwiste factuur van BEXTER op te schorten, echter alleen voor en tot het betwiste bedrag en op voorwaarde dat de klacht over de factuur door Afnemer voor de vervaldatum van de factuur bij BEXTER is ingediend. 

5.6 Als de verschuldigde vergoeding niet automatisch geïncasseerd kan worden en Afnemer de verschuldigde vergoeding (ook) niet, niet geheel of niet op tijd betaalt, ook niet nadat Afnemer een redelijke termijn tot nakoming is gegeven (en Afnemer dus in verzuim is) geldt het volgende: 

a. BEXTER heeft het recht de toegang tot Returnz te beperken of geheel te blokkeren totdat gehele betaling is ontvangen. Gedurende de periode van beperking of blokkering van de toegang tot Returnz blijft Afnemer de overeengekomen vergoeding aan BEXTER verschuldigd; 

b. Afnemer is zonder verdere aankondiging over het openstaande bedrag aan BEXTER een rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. 

5.7 Op verzoek van Afnemer kan de toegang tot Returnz die conform artikel 5.6 sub a is geblokkeerd, binnen 3 ( drie) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een door BEXTER te bepalen extra vergoeding. 

5.8 Alle kosten die BEXTER maakt, zowel in als buiten rechte, als gevolg van het niet nakomen van Afnemer van zijn betalingsverplichting ten opzicht van BEXTER, komen voor rekening van Afnemer. 

ARTIKEL 6 – GEBRUIKSRECHT

6.1 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst ontstaat voor Afnemer het niet-exclusieve recht om Returnz en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken voor de eigen interne bedrijfsvoering, volgens de bepalingen in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden. 

6.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het aantal in de Overeenkomst aangegeven Gebruikers en administraties en eventuele bijbestellingen onder dezelfde Overeenkomst. Het gebruiksrecht is ook beperkt tot de eigen onderneming van Afnemer. Returnz mag niet worden gebruikt voor de uitvoering van opdrachten van derden, tenzij schriftelijk duidelijk iets anders is afgesproken. 

6.3 Afnemer zal op geen enkele manier hinder of schade veroorzaken aan BEXTER of diens klanten bij het gebruik van Returnz, dit naar oordeel van BEXTER. Afnemer zal geen handelingen verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van BEXTER of diens klanten. 

6.4 Afnemer zal Returnz niet gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Voorwaarden. 

6.5 Verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de gegevens die Afnemer via Returnz bij BEXTER plaatst, ligt bij Afnemer. 

6.6 Afnemer zal Returnz zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid data en de door hem gerealiseerde hoeveelheid dataverkeer niet in grote mate afwijken van het gemiddelde gebruik van Returnz door andere Afnemers. Als het gebruik door Afnemer in grote mate afwijkt van het gemiddelde gebruik, zullen BEXTER en Afnemer afspraken maken met betrekking tot het extra gebruik. 

6.7 BEXTER mag naar eigen inzicht aanpassingen aanbrengen in Returnz. BEXTER zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van gemaakte aanpassingen voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van Returnz. 

ARTIKEL 7 INLOGPROCEDURE

7.1 Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot Returnz via de Inlogprocedure, uitsluitend met behulp van de Inloggegevens die door BEXTER aan Afnemer worden verstrekt. BEXTER heeft het recht om de Inlogprocedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

7.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de Inloggegevens, zal daar zorgvuldig mee omgaan en zal zorgen dat Gebruikers zorgvuldig met de Inloggegevens omgaan. De Inloggegevens zijn persoonlijk voor iedere individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overdragen worden aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Inloggegevens geheim te houden. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de Inloggegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. BEXTER accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

ARTIKEL 8 – GEBRUIKSREGELS

8.1 Afnemer zal Returnz uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst, de Voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving. 

8.2 Afnemer staat er voor in dat Gebruikers op een verantwoorde manier omgaan met hun toegang tot Returnz en de daaruit verkregen informatie. Afnemer accepteert onvoorwaardelijk de eindverantwoordelijkheid van alle informatie die Gebruikers via Returnz toevoegen of wijzigen. 

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan om: 

a. Returnz te gebruiken of trachten te gebruiken voor enig illegaal of onwettelijke doel en/of doeleinde van publicatie of andere verspreiding van materiaal dat beledigend, lasterlijk of inbreuk makend is op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden; 

b. Returnz (proberen) te gebruiken op een manier die de strekking van Returnz en/of de beschikbaarheid daarvan voor en het gebruik ervan door andere door Returnz gemachtigde gebruikers verstoort, beperkt of daarin ingrijpt; 

c. toegang (proberen) te krijgen tot welk deel dan ook van Returnz waartoe Afnemer niet gemachtigd is en/of toegang te krijgen tot gegevens die binnen Returnz worden gehouden of toegankelijk zijn via Returnz, met uitzondering van gegevens die door Afnemer zijn ingevoerd samen met gegevens die door BEXTER publiek beschikbaar zijn gesteld aan alle gebruikers binnen of via Returnz; 

d. toegang (proberen) te krijgen tot welk deel van Returnz dan ook met geautomatiseerde middelen (zoals ‘scrape’, ‘crawl’ of ‘spider’); 

e. enig virus, Trojaans paard en/of worm op te slaan, te distribueren, te uploaden of te verzenden gedurende Afnemer’s gebruik van Returnz; 

f. elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan via koppelingen die BEXTER verstrekt; 

g. software of andere code of script die onderdeel is van of toegankelijk is via Returnz te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, sublicenties erop te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen, aanpassen of op andere wijze te wijzigen en/of reproduceren, tenzij dit toegestaan is onder dwingend recht en mits de informatie die Afnemer vereist niet anderszins beschikbaar is; 

h. door zijn handelen of nalaten directe of indirecte verstoring (proberen) toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van Returnz of enig deel daarvan, de infrastructuur van derden en/of verbindingen tussen deze infrastructuren door de content of omvang van zijn dataverkeer. 

8.4 Als Afnemer en BEXTER in de Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer te registeren transacties, mutaties of invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag BEXTER in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen. Afnemer komt daarbij overeen dat BEXTER toegang mag krijgen tot de Afnemergegevens om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties en gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door Partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. 

8.5 Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van Returnz kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan BEXTER melden. 

8.6 Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van Returnz. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van Returnz gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Inloggegevens en telecommumicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 

8.7 Als BEXTER, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van ’ de infrastructuur van Returnz en/of dienstverlening door BEXTER aan Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld maar niet beperkt tot virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer of anderszins, kan BEXTER instructies geven die Afnemer onmiddellijk moet opvolgen, en heeft BEXTER het recht om de dienstverlening geheel of deels op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Als Afnemer die instructies niet onmiddellijk opvolgt, is Afnemer in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. 

8.8 BEXTER kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Overeenkomst naleeft. Deze controle/inspectie zal tijdens gebruikelijke kantoortijden worden uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle en/of inspectie zal worden uitgevoerd door een door BEXTER geselecteerde en ingeschakelde derde. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn om de deskundige in staat te stellen zijn controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal zijn bevindingen in een samenvattende notitie opnemen. De deskundige zal BEXTER geen andere informatie verstrekken dan die hem bij de controle/inspectie ter kennis komt. De kosten van de controle komen voor rekening van BEXTER, tenzij de controle/inspectie aantoont dat de Afnemer de voorwaarden van de Overeenkomst niet nakomt. Dan komen de kosten voor rekening van Afnemer. 

8.9 Voor elk (vermoeden van) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van Returnz of andere schending van de bepalingen van de Overeenkomst, kan BEXTER naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang: 

a. de toegang van Afnemer tot Returnz of het gebruik van Returnz tijdelijk of blijvend beperken of blokkeren; 

b. haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; 

c. de Overeenkomst beëindigen. 

Dit alles onverminderd de verplichting van Afnemer om de resterende vergoedingen te betalen volgens de Overeenkomst en zonder dat BEXTER verplicht is om Afnemer enige schadevergoeding of enige andere compensatie te betalen. In verband met genomen maatregelen wegens schendingen van de Overeenkomst worden geen terugbetalingen of crediteringen verstrekt. 

ARTIKEL 9 – GARANTIE

9.1 BEXTER staat er niet voor in dat Returnz zoals aan Afnemer ter beschikking gesteld geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Afnemer. BEXTER garandeert ook niet dat Returnz te allen tijde zonder Fout, onderbreking of gebrek zal werken of dat altijd alle Fouten en gebreken opgelost worden. 

9.2 BEXTER zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten in Returnz binnen een redelijke termijn te herstellen als deze schriftelijk en voldoende duidelijk omschreven bij BEXTER zijn gemeld. BEXTER heeft het recht tijdelijke oplossingen, work-arounds of probleemvermijdende beperkingen in Returnz aan te brengen. 

9.3 BEXTER is niet verplicht om verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of herstelwerkzaamheden te verlenen in verband met Fouten of gebreken die niet zijn toe te rekenen aan BEXTER. Als BEXTER dergelijke werkzaamheden wel verricht, mag zij Afnemer daarvoor kosten in rekening brengen. 

ARTIKEL 10 – BESCHIKBAARHEID

10.1 BEXTER zal doen wat commercieel redelijkerwijs mogelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot Returnz te verzekeren. De toepasselijkheid van enige service level agreement moet uitdrukkelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

10.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 mag BEXTER, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Returnz (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik ervan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: 

a. om Correctief, Preventief, of Vernieuwend onderhoud te voeren; 

b. in geval van een werkelijke of vermoede beveiligingsbreuk; en/of 

c. in geval van een ander noodgeval; 

dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van BEXTER. BEXTER zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren. 

ARTIKEL 11 – SUPPORT

11.1 Afnemer heeft gedurende de Overeenkomst recht op support. Onder “Support” wordt verstaan telefonische, schriftelijke en/of elektronische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en functioneren van Returnz. Alleen een Gebruiker mag om Support verzoeken. 

11.2 Support wordt verleend op Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 

11.3 Met betrekking tot het leveren van Support heeft BEXTER het recht om de gegevens van Afnemer, beschreven in artikel 14, in te zien. 

11.4 De volgende werkzaamheden vallen niet onder Support en kunnen, indien toch door BEXTER uitgevoerd, apart door BEXTER aan Afnemer in rekening worden gebracht: 

a. inrichting van Returnz; 

b. werkzaamheden met betrekking tot systeemconfiguraties, hardware en netwerken; 

c. dataconversie en/of importeren van back-up bestanden; 

d. ondersteuning op locatie; 

e. het uitbreiden van functionaliteit van Returnz of andere aanpassingen aan Returnz op verzoek van Afnemer; 

f. bestandsreparaties waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan Returnz; 

g. reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens; 

h. support voor software van andere producenten dan BEXTER, waaronder ook wordt verstaan software van derden die vanuit Returnz opgestart kan worden; 

i. support met betrekking tot de internetverbinding; 

j. support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet ondersteund wordt; 

k. training met betrekking tot het gebruik van Returnz. 

ARTIKEL 12 – CONSULTANCY

12.1 Afnemer kan BEXTER vragen consultancydiensten te verrichten. Consultancydiensten kunnen omvatten het inrichten van Returnz, trainingen met betrekking tot het gebruik en functioneren van Returnz en andere tussen Partijen overeen te komen werkzaamheden. 

12.2 In overleg met Afnemer zal BEXTER de levering van de consultancydiensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. 

12.3 BEXTER zal de consultancydiensten naar beste kunnen verrichten en zich naar beste vermogen inspannen de consultancydiensten met zorg en professionaliteit uit te voeren, in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 

12.4 Consultancydiensten worden op Werkdagen verricht tussen 08.30 uur en 17.00 uur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. Bij uitvoering van consultancydiensten die een hele dag duren, neemt de consultant 30 (dertig) minuten lunchpauze. 

12.5 Afnemer is aan BEXTER de consultancyvergoedingen verschuldigd zoals opgenomen in de consultancyovereenkomst. Als geen vergoeding is afgesproken, gelden de gebruikelijke tarieven van BEXTER. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en hotelkosten, tenzij schriftelijk duidelijk anders is afgesproken. 

12.6 BEXTER factureert consultancydiensten op basis van bestede tijd per geheel uur. Voor consultancydiensten verricht op Werkdagen na 18.00 uur wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 150% van het normale tarief. Voor consultancydiensten verricht op niet-Werkdagen wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 200% van het normale tarief. 

12.7 Indien bij aanvang van de consultancydiensten het computersysteem niet voldoet aan de Systeemeisen heeft BEXTER het recht Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte uren als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die BEXTER heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systeemeisen. 

12.8 Afnemer kan overeengekomen consultancydiensten tot uiterlijk 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (aanvangs)datum kosteloos annuleren of om een nieuwe, latere (aanvangs)datum vragen. 

Als annulering of verzoek tot verplaatsing naar een andere datum binnen 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (aanvangs)datum door BEXTER wordt ontvangen of wanneer Afnemer de consultancydiensten annuleert wanneer met de aanvang daarvan al is begonnen, dan heeft BEXTER het recht om de reeds, tot het moment van annuleren uitgevoerde diensten bij Afnemer in rekening te brengen alsook de kosten van geannuleerde consultancydiensten als de daarvoor aangewezen consultants niet direct door BEXTER op een andere opdracht kunnen worden geplaatst, tot het moment dat deze consultants heringezet kunnen worden. BEXTER zal actief proberen de consultants zo snel mogelijk elders in te zetten. 

12.9 BEXTER is niet verplicht aanwijzingen van of namens Afnemer op te volgen die leiden tot wijziging van de overeengekomen consultancydiensten. Als dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd zullen de betreffende werkzaamheden aan Afnemer in rekening worden gebracht als meerwerk. 

12.10 Consultancydiensten die niet in de consultancyovereenkomst zijn opgenomen maar die wel door BEXTER op verzoek van Afnemer worden verricht, worden aan Afnemer in rekening gebracht op basis van het uurtarief dat tussen BEXTER en Afnemer is overeengekomen. Ook extra uren bovenop het in de consultancyovereenkomst geschatte aantal uren voor consultancydiensten worden als meerwerk aan Afnemer in rekening gebracht. Als geen uurtarief is overeengekomen, dan gelden de gebruikelijke tarieven van BEXTER. BEXTER zal Afnemer waar mogelijk van te voren informeren in hoeverre de aanwijzingen van of namens Afnemer invloed hebben op de overeengekomen planning en/of overeengekomen of geschatte kosten voor de consultancydiensten. 

ARTIKEL 13 – VERPLICHTINGEN AFNEMER

13.1 Afnemer zorgt zelf voor de inrichting van Returnz, tenzij BEXTER en Afnemer schriftelijk afspreken dat BEXTER hiervoor – tegen betaling – zal zorgen. 

13.2 Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding nodig voor het gebruik van Returnz. Afnemer zal daarbij voldoen aan de door BEXTER gestelde Systeemeisen. Afnemer is zorgt voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. 

13.3 Afnemer zal de gebruiksregels van artikel 8 in acht nemen. Als Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet nakomt, heeft BEXTER het recht om het gebruik van Returnz door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken zoals bepaald in artikel 5.6 sub a. 

ARTIKEL 14 – KLANTGEGEVENS

14.1 De gegevens die Afnemer via Returnz invoert worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van een door BEXTER ingeschakelde derde. 

14.2 Afnemer blijft altijd eigenaar van de door of namens haar ingevoerde gegevens. Afnemer is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. 

14.3 De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer) gegenereerde gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer Returnz gebruikt of Afnemersgegevens verzendt door middel van Returnz, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. 

14.4 BEXTER garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging. BEXTER kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. BEXTER maakt regelmatig back-ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. BEXTER kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. 

14.5 BEXTER zal de gegevens die Afnemer via Returnz bij BEXTER plaatst niet inzien behalve wanneer dit nodig is voor het leveren van Support (zie artikel 11). 

14.6 Na beëindiging van de Overeenkomst bewaart BEXTER de via Returnz ingevoerde gegevens maximaal 4 (vier) weken. Daarna kunnen deze gegevens definitief verwijderd worden zonder de verplichting Afnemer hiervan van te voren te informeren. 

14.7 Tot 4 (vier)weken na het einde van de Overeenkomst kan Afnemer aan BEXTER vragen om, tegen betaling van een vergoeding, een kopie te verstrekken van de gegevens die via Returnz zijn ingevoerd. BEXTER is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen als Afnemer niet al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van BEXTER is nagekomen. 

ARTIKEL 15 – PERSOONGEGEVENS EN PRIVACY

A. Persoonsgegevens van Afnemer

15.1 In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft BEXTER het recht om persoonsgegevens van Afnemer te gebruiken die onder de reikwijdte van nationale en/of – indien van toepassing – internationale wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunnen vallen. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Afnemer stemt hier door aanvaarding van deze Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag BEXTER persoonsgegevens van Afnemer gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden. Afnemer kan de verleende toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan BEXTER intrekken, maar dit kan van invloed zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. 

15.2 BEXTER heeft het recht persoonsgegevens van Afnemer te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. BEXTER heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van BEXTER of in het kader van een audit. BEXTER zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van BEXTER. 

15.3 Voor meer informatie over hoe BEXTER omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het Privacybeleid van BEXTER, te vinden via www.BEXTER.nl/nl/actueel/privacyverklaring

B. Persoonsgegevens verwerkt namens Afnemer 

15.4 Indien en voor zover BEXTER in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens (van Afnemer en/of derden) voor Afnemer verwerkt, geldt het navolgende. Afnemer is (verwerkings)verantwoordelijke, BEXTER wordt als verwerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”) aangemerkt en de Overeenkomst geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de AVG. BEXTER zal persoons¬gegevens alleen verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de instructies van Afnemer. Afnemer bepaalt welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen door BEXTER namens Afnemer worden verwerkt. BEXTER is bevoegd van subverwerkers gebruik te maken om de levering van Returnz te faciliteren. Deze subverwerkers zullen gebonden zijn aan dezelfde regels als BEXTER met betrekking tot persoonsgegevens. 

15.5 Met betrekking tot persoonsgegevens die Afnemer invoert via Returnz zal Afnemer: 

a. garanderen dat hij de persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving en gedragscodes; 

b. garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken en op te slaan via Returnz. BEXTER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en 

c. alle verzoeken van betrokkenen (waaronder verzoeken met betrekking tot recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid) en/of regelgevende instanties met betrekking tot persoonsgegevens behandelen. Indien dergelijke verzoeken van betrokkenen door BEXTER worden ontvangen, zal BEXTER de betrokkene(n) doorverwijzen naar Afnemer. 

15.6 Het is Afnemer’s verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke (bewaar)termijnen ten aanzien van de persoonsgegevens die via Returnz zijn ingevoerd. 

15.7 Afnemer vrijwaart BEXTER volledig van alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, inkomsten, rechtsgedingen en boetes die BEXTER moet maken of lijden of die aan haar (kunnen) worden opgelegd in verband met vorderingen door Afnemer, zijn werknemers, agenten, adviseurs, cliënten/patiënten en potentiële cliënten/patiënten van Afnemer of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door Afnemer en/of BEXTER in het kader van de Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens). Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door BEXTER van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 

15.8 BEXTER garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Afnemer invoert via Returnz. Op verzoek van Afnemer wordt een overzicht van alsdan geldende maatregelen aan Afnemer overhandigd. Daarbij heeft ook Afnemer verantwoordelijkheid ten aanzien van het nemen van de benodigde beveiligingsmaatregelen binnen haar eigen organisatie om verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Afnemer invoert in Returnz, te voorkomen. 

15.9 Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst en/of redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om BEXTER in staat te stellen haar verplichtingen te voldoen uit hoofde van een Overeenkomst, zal BEXTER geen gegevens inzien die Afnemer via Returnz bij BEXTER heeft geplaatst, en stelt BEXTER geen gegevens ter beschikking van derden, tenzij BEXTER hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. BEXTER heeft recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enige andere persoon identificeren. BEXTER kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens gebruiken om: 

 • BEXTER te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten Returnz gebruiken; 
 • haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van Returnz; 
 • verbetering van bedrijfsproductiviteit te realiseren, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens; en 
 • Returnz anderszins te verbeteren. 

15.10 Afnemergegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt op servers die zich bevinden in landen die behoren tot de Europese Unie. Om gegevens te beschermen kan BEXTER zich genoodzaakt zien Afnemergegevens naar andere servers te verplaatsen. 

15.11 BEXTER zal Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is informeren wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een aanzienlijke kans op ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo mogelijk zal BEXTER ook maatregelen aanbevelen om negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan betrokkenen, geschiedt door Afnemer. BEXTER is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. 

15.12 BEXTER mag delen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de Overeenkomst uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij BEXTER verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. BEXTER ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Afnemer heeft het recht een onafhankelijke derde te laten controleren of BEXTER en de door haar ingeschakelde derden zich houden aan gemaakte afspraken. De kosten hiervoor komen voor rekening van Afnemer. 

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING

16.1 Zowel BEXTER als Afnemer zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, geheim blijft. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als die door één van de partijen als zodanig is aangeduid. 

16.2 Vertrouwelijke informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is ontvangen, tenzij gebruik buiten dat doel noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst. 

16.3 Beide Partijen nemen alle redelijke maatregelingen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. 

16.4 Geen van de bepalingen uit dit artikel 16 legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van vertrouwelijke informatie of gegevens indien die informatie of gegevens: 

a. al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; 

b. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; 

c. algemeen bekend zijn of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of 

d. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden. 

16.5 Geheimhouding geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken. 

16.6 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en door Partijen ingeschakelde derden de in dit artikel 16 omschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. 

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website en Returnz zijn het exclusieve eigendom van BEXTER of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van de rechten aan Afnemer. 

17.2 Afnemer mag aanduidingen van de intellectuele eigendomsrechten, merken of handelsnamen van BEXTER niet verwijderen, wijzigen, onzichtbaar of onherkenbaar maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van BEXTER of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en nadere intellectuele eigendom van BEXTER en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan BEXTER. 

17.3 BEXTER heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van Returnz, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer mag dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

17.4 BEXTER vrijwaart Afnemer tegen iedere rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door BEXTER zelf ontwikkelde software inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer BEXTER onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikking, overlaat aan BEXTER. De verplichting tot vrijwaren vervalt als de inbreuk verband houdt (a) met materialen die door Afnemer voor gebruik, bewerking of verwerking aan BEXTER ter beschikking zijn gesteld dan wel (b) met wijzigingen die door of namens Afnemer zijn aangebracht in Returnz, databestanden of andere materialen. 

17.5 Als een gerechtelijk verbod op het gebruik van Returnz is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als hiervoor bedoeld of als naar het oordeel van BEXTER de kans bestaat dat Returnz het onderwerp zullen zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft BEXTER het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (a) voor Afnemer het recht te verkrijgen Returnz te blijven gebruiken zoals bepaald in de Overeenkomst; (b) Returnz te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, onder de voorwaarde dat de functionaliteit daarvan zoveel mogelijk ongewijzigd blijft; of (c) de Overeenkomst met betrekking tot de inbreukmakende Returnz te beëindigen. 

17.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van BEXTER voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikelen 17 en 20. 

ARTIKEL 18 – TERMIJNEN

Alle leverings- en oplevertermijnen met betrekking tot Returnz, Support, consultancy diensten en andere diensten zijn streefdata en worden door BEXTER naar beste weten vastgesteld op basis van de informatie die op dat moment bij BEXTER bekend was en zijn geen fatale termijnen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen BEXTER en Client. Overtreding van afgesproken termijnen levert, tenzij sprake is van overeengekomen fatale termijnen, geen verzuim of verplichting tot schadevergoeding op. 

ARTIKEL 19 – KLACHTEN

Als Afnemer een klacht heeft over een onjuiste levering of een onjuiste of gebrekkige dienst, dan zal Afnemer BEXTER daarover binnen 2 (twee) weken na de levering schriftelijk informeren. 

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID

20.1 Met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen, is elke Partij is verantwoordelijk voor eventuele directe schade veroorzaakt aan de andere Partij als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van nalatigheid. 

20.2 De totale aansprakelijkheid van Partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van alle in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door BEXTER aan Afnemer in die periode. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) per jaar. 

Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

20.3 De aansprakelijkheid van Partijen voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal € 1.000.000 (één miljoen Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis per jaar. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

20.4 De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan BEXTER voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan BEXTER voorgeschreven toeleveranciers, verminking of verlies van gegevens en documenten is uitgesloten. 

In enkele landen en/of staten en rechtsgebieden is het niet toegestaan bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, zodat de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen wellicht niet op alle Afnemers van toepassing zijn. Dan zal de aansprakelijkheid van Partijen beperkt zijn tot het door de wet toegestane maximum. 

20.5 De in artikel20.2, 20.3 en 20.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

20.6 BEXTER is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van Returnz. 

20.7 BEXTER is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer die verband houdt met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer of derden of van internetverbindingen van Afnemer, BEXTER of derden. 

20.8 BEXTER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of niet tijdig verzenden van gegevens die via Returnz bij BEXTER wordt geplaatst. 

20.9 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst alleen als de tekortkomende Partij onmiddellijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegeven, en de tekortkomende Partij ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de tekortkomende Partij in staat is adequaat te reageren. 

20.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de tekortkomende Partij wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de tekortkomende Partij vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard. 

20.11 Afnemer vrijwaart BEXTER voor aanspraken van derden, Gebruikers van Afnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie. 

20.12 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan BEXTER zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

20.13 Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van Returnz om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat Returnz een multi tenant aanbieding is die niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer. 

ARTIKEL 21 – UITSLUITING

Behalve dat wat uitdrukkelijk in de Overeenkomst en de Voorwaarden is opgenomen, geeft BEXTER geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voor¬waarden met betrekking tot de aan Afnemer ter beschikking gestelde Returnz, gebruikersdocumentatie of diensten en BEXTER wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruik of handelsgebruik) met betrekking tot Returnz, gebruikersdocumentatie en diensten. 

ARTIKEL 22 – OVERMACHT

22.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, als hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: 

 • overmacht van toeleveranciers BEXTER; 
 • overheidsmaatregelen; 
 • elektriciteitsstoring; 
 • storing van internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten; 
 • oorlog; 
 • staking. 

22.2 Als een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, mag elk der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen. Wat al op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend. 

ARTIKEL 23 – OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

23.1 Afnemer mag rechten en/of plichten uit de Overeenkomst niet aan een derde verkopen of overdragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEXTER, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 

23.2 BEXTER kan zijn rechten of plichten uit de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven de bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden van toepassing. 

ARTIKEL 24 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

24.1 Op de Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. 

24.2 BEXTER en Afnemer zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen. 

24.2 Als BEXTER en Afnemer een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar BEXTER is gevestigd. 

ARTIKEL 25 – VERTALING

Als er onenigheid, verschil van mening of onduidelijkheid is over wat in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst is vastgelegd, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan.